Tankönyvellátás

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/2016. TANÉVBEN

Törvényi szabályozás a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásában

 •  2001. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről,
 •  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
 •  a 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról a 17/2014. (III. 12.) Emmi rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 •  2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésről,
 •  Törvény a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről,
 •  1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 2. fejezete

A tankönyvpiaci törvény módosítása a 2013/2014-es tanévről kezdődően bevezette az állami tankönyvellátás új rendszerét.

A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése, az iskolákhoz történő eljuttatásának megszervezése, valamint a vételárának iskoláktól való beszedése állami közérdekű feladat, amelyet az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt  Felelősségű Társaságon keresztül lát el.

A Könyvtárellátó biztosítja, hogy a tanuló legfeljebb a jegyzékben feltüntetett legmagasabb fogyasztói áron (iskolai terjesztési áron) jusson hozzá a tankönyvhöz.

A Könyvtárellátó segítséget nyújt a használt tankönyvek iskoláknak történő forgalmazásában, kölcsönzésében, a szükséges tankönyvek, ajánlott és kötelező irodalom beszerzésében, a külföldi tankönyvek beszerzésében. A tankönyvek megrendelését, a tankönyvrendelés módosítását, a pótrendeléseket a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával kell megküldeni a Könyvtárellátónak, a tankonyvrendeles.kello.hu oldalon.

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy – a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése – az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutást. A Könyvtárellátó tankönyvellátási szerződést köt – a központ bevonásával – az iskola tankönyvellátása érdekében. A tankönyvhöz való hozzáférés nem függhet a család anyagi, jövedelmi helyzetétől. Iskolánk az állami tankönyvtámogatás és a tankönyvbeszerzés rendszerével biztosítja, hogy a tankönyvvé nyilvánított taneszköz minden tanulónak a rendelkezésére álljon.

A tankönyvellátás célja és feladata

- Az iskolai tankönyvellátás keretében az iskola egész évben biztosítja az iskolában alkalmazott tankönyveket a tanulók számára. Tájékoztat a megvásárlási, hozzájutási lehetőségről.

- Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata.

- Az iskola értesíti a tanulók szüleit az iskolai tankönyvellátás rendjéről, a tankönyvtámogatás elvéről az osztályfőnökök bevonásával, iskolai hirdetőn valamint az iskola honlapján.

Tankönyvellátás rendje

Az iskolai tankönyvellátás rendjét a nevelőtestület véleményének kikérésével évente az igazgató határozza meg.

A pedagógusok – a szakmai munkaközösségek véleményének hivatalos kikérésével –az intézmény Pedagógiai Programjával összhangban megválaszthatják a tankönyvjegyzéken szereplő könyvek közül az alkalmazott tankönyveket, a segédleteket és taneszközöket.

A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amely igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak.

A Pedagógiai Programban rögzítettek a tankönyvválasztásnál érvényesek.

 • Az eszközrendszer illeszkedjék a helyi tantervhez, segítse elő az abban foglalt követelmények teljesítését.
 • Olyan tankönyvcsaládokat kell előnyben részesíteni, amelyek átfogják az adott tantárgy, műveltségi terület teljes képzési időszakát és rendelkeznek a megfelelő tanulói, tanári segédletekkel.
 • Egy műveltségi terület tankönyveit lehetőleg egy tankönyvkiadótól kell beszerezni.
 • Csak a követelmények teljesítéséhez felétlenül szükséges eszközöket vásároltassuk meg a szülőkkel. Az időszakosan használt kiegészítő vagy speciális könyvek, szakanyagok biztosítása a könyvtáron keresztül történik.
 • A tankönyv legyen vonzó, figyelemfelhívó, szép kivitelezésű és időtálló.
 • Tartalmilag és formailag is illeszkedjék a tanulók életkori sajátosságaihoz.

Fontos szempontként kell kezelni a szülők anyagi terhelését.

A tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, amennyiben az a szülő fizetési kötelezettségével járna.

A tankönyvrendelés összeállításakor a példányszám megállapításához figyelembe kell venni:

 1. a tanulók, szülők által jelzett új tankönyvigényeket;
 2. az iskolai tankönyvtámogatás felhasználási módjának meghatározása alapján megvásárolandó további könyveket,
 3. az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát.

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskola lehetővé teszi, hogy azt a szülők megismerjék az iskola hirdetőtábláján, valamint az iskola honlapján.

A tankönyvrendelést az igazgató irányításával a tankönyvfelelősök végzik.

A tankönyvjegyzéket az igazgató hagyja jóvá.

A tankönyv értékesítése, a tankönyvellátás az iskola közreműködésével történik.

Az iskola igazgatója a tankönyvfelelősök által az értékesítési időpont előtt legalább 10 nappal tájékoztatja a tanulók szüleit a tankönyv értékesítésének helyszínéről és időpontjáról. A tájékoztatás formája az iskolai hirdető, honlap.

Iskolánk tankönyvfelelősei:

 • Matikovszki Diána
 • Peregi Adrienn
 • Járinka Magdolna könyvtáros

Összeférhetetlenségi szabályok

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez nem vehető igénybe az a tankönyvkiadó, illetve az a forgalmazó,

 • amelyben az iskola vezetői megbízással rendelkező alkalmazottja, valamint a Ptk. 685. § b) pontja szerint közeli hozzátartozója,
 • üzletrésszel rendelkezik, vagy
 • részt vesz az ügyvezetésben, a felügyelő bizottságban, továbbá
 • amellyel az iskola vezetői megbízással rendelkező alkalmazottja munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

Nem vehet részt az iskolai tankönyvmegrendelés elkészítésében és az iskolai tankönyvellátás megszervezésében az iskolának azon alkalmazottja, aki a tankönyvforgalmazóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

A tankönyvellátás szervezésében résztvevő iskolai alkalmazott a tankönyvkiadótól, tankönyvfogalmazótól nem fogadhat el semmilyen formában juttatást, kedvezményt.

Egyéb szabályozás

 • A tankönyvfelelőssel megállapodást köt az iskola igazgatója, amelyben rögzíti az elvégzendő feladatokat, a díjazás mértékét és formáját.
 • A 9. osztályosok részére a tankönyvek megrendelése a beiratkozás után történik.
 • A megrendeléssel egy időben el kell készíteni az egyes évfolyamok tankönyvárairól szóló kimutatást.
 • Ha a tanuló iskolát vált – az e tényről kiállított iskolai igazolás felmutatásával – az új iskolában alkalmazott tankönyvet a tankönyvjegyzékben szereplő áron jogosult megvásárolni.

 

Tankönyvellátás rendje

Június 10.

Az iskola igazgatója felméri, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból

Június 15.

Az igazgató tájékoztatja a nevelőtestületet, a szülői szervezetet és a diákönkormányzatot, valamint a fenntartót a felmérés eredményéről. Kikéri a véleményüket a tankönyvellátás rendjének kialakításához.

Június 17.

Az iskola igazgatója elkészíti az iskolai tankönyvellátás rendjét és tájékoztatja az érintetteket a helyben szokásos módon.

Február 26.

Az intézmény tankönyvfelelősei elkészítik a tankönyvrendeléshez szükséges tankönyvlistát évfolyamonként, diákonként, melyet a diákok személyesen átvesznek.

Március 11.

A tankönyvlistát a megrendeléshez a diákok visszahoznak a tankönyvfelelősök részére.

Április 30.

Az összesített intézményi rendelést elkészítik március utolsó munkanapjáig.

Június 30.

Tankönyvrendelés módosításának határideje

Szeptember 1.

A tankönyvek diákszintű kiosztásának időpontja.

Szeptember 2.

Szeptember 8.

A pótrendelés határideje.