Érettségi vizsgák 2018

A 2017/18-es tanév közép-és emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezés határideje

2018. február 15.

 

A 2018. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A 2018. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák

A 2017/18-es tanév középszintű érettségi vizsgáinak kötelezően nyilvánosságra hozandó segédanyagai tantárgyanként

A vizsgatárgyak részletes követelménye és a vizsga leírása itt található:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak 

Az informatika tantárgy témakörei a 2017/18-as tanévre

 1. Információs társadalom

1.1         Ismertesse az információ és az adat fogalmát! Ismertesse a kommunikáció általános (Shannon) modelljét. Határozza meg a kommunikációban résztvevő elemeket, és azok szerepét! Mondjon három-három példát elektronikus és nem elektronikus kommunikációra!

1.2         Ismertesse, hogy milyen információs rendszerek találhatóak az iskolában, valamint a gazdaságban. Mit értünk közhasznú információs forrás alatt? Soroljon fel néhányat!

1.3         A szoftver fogalma, fajtái, csoportosításuk, jogállás szerinti bontásuk. Etikai vonatkozások: szerzői jog, BSA, licencszerződés, copyright ©.

 1. Informatikai alapismeretek – hardver

2.1         Kód, kódolás. Számábrázolás, logikai értékek és karakterek kódolása.

2.2         Jelek csoportosítása. Digitalizálás. Hangok és képek kódolása.

2.3         Neumann-elvek. Határozza meg a Neumann-elvű számítógép elvi felépítését, röviden ismertesse az egyes egységeket! Ismertesse, hogy milyen hardvereszközökre van szükség egy PC összeállításához! Beszéljen a bővítési lehetőségekről!

2.4         A processzor felépítése, jellemzői. Az alaplaplap, a buszrendszer. Csatolófelületek az alaplapon.

2.5         Memóriák, és háttértárak feladata, típusai. Ismertesse röviden két háttértár működési elvét!

2.6         Bemeneti és kimeneti perifériák feladata. Soroljon fel néhány perifériát! Ismertesse röviden két-két szabadon választott eszköz működési elvét!

2.7         Ismertesse a számítógépes hálózat fogalmát! Beszéljen a hálózatok alkalmazásának előnyeiről, és hátrányairól! Csoportosítsa a hálózatokat kiterjedés szerint! Milyen hálózati topológiákat ismer? Határozza meg, hogy milyen hardver elemek találhatóak egy hálózatban!

 1. Informatikai alapismeretek – szoftver

3.1         Ismertesse az operációs rendszer fogalmát! Sorolja fel az operációs rendszer feladatait! Vázolja fel egy konkrét operációs rendszer főbb jellemzőit!

3.2         Ismertesse a fontosabb állománytípusokat! Hogyan tudunk állományokat tárolni és rendszerezni az operációs rendszerrel?

3.3         Miért lehet, és miért szükséges az adatokat tömöríteni? Ismertessen egy elvi példát! 
(pl. 3355555558888) Mi a tömörítés előnye, hátránya? Tömörített formátumok, tömörítő programok.

3.4         Milyen karbantartási műveleteket igényel az operációs rendszer a zavartalan működés érdekében? Adatmentés archiválás.

3.5         Ismertesse a programozott fenyegetés fogalmát, formáit, illetve az ellenük való védekezés lehetőségeit!

 1. Kommunikáció az interneten

4.1         Az internet fogalma, kialakulása, fizikai felépítése, szolgáltatásai, számítógépek azonosítása, címzése. A böngészőprogramok legfontosabb szolgáltatásai

4.2         Az elektronikus levelezés, az e-mail részei. Webes felületen keresztül történő és levelező programmal végzett levelezés. Ismertesse ezek alapszolgáltatásait, előnyeit, hátrányait! Illemszabályok. E-mail-ben érkező veszélyek elleni védekezés.

4.3         Közösségi élet, online beszélgetés, információ- és véleménycsere lehetőségei Interneten. Ismertesse az alábbi szavak jelentését: offtopic, moderátor, avatar!

4.4         Sorolja fel, és ismertesse, hogy milyen információkeresési stratégiákat alkalmazhatunk az Interneten? Ismertesse a kereső kifejezés fogalmát! Mutassa be a keresés lehetőségeit egy vagy több kereső használatával!

4.5         Milyen lehetőségeink vannak fájlok átvitelére az Interneten?

 1. Könyvtárhasználat

5.1         A dokumentumok, mint az ismeretek hordozói. Ismertesse a hagyományos és az elektronikus dokumentumok főbb típusait, jellemzőit!

A könyvtárak csoportosítása minősítés, ill., felépítés (hozzáférhetőség szerint) funkcionális terek (részek) a könyvtárban. Soroljon fel legalább öt könyvtári szolgálta 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy témakörei a 2017/18-as tanévre

Szóbeli érettségi tételek irodalomból 12.A osztály 2017/2018. tanév

Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők

Petőfi Sándor szerelmi költészete

Arany János balladáinak világa

Ady Endre istenes versei

Babits Mihály – a szenvedés megjelenítése

József Attila éjszaka-verseinek jellegzetes motívumai

Kosztolányi Dezső: Édes Anna

Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők

Jókai Mór: Az aranyember

Mikszáth Kálmán palóc novelláinak világa

Móricz Zsigmond – parasztábrázolás és társadalomkritika Móricz novelláiban

Örkény István: Tóték

Radnóti - a szenvedés utolsó stációi

Pilinszky János, a katolikus költő

Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők

Gárdos Péter: Hajnali láz

Művek a világirodalomból

A Biblia műfaji jellemzői

Franz Kafka: Átváltozás

Lev Tolsztoj: Ivan Iljics halála

Színház és dráma

Katona József Bánk bán

Madách Imre: Az ember tragédiája

Az irodalom határterületei

Irodalmi alkotások filmen – Shakespeare: Rómeó és Júlia

Regionális kultúra és határon túli irodalom

Kányádi Sándor

Szóbeli érettségi tételek magyar nyelvből 12. A 2017/2018. tanév

I. témakör: Kommunikáció

1. A nyelv szerepe a kommunikációban

2. A kommunikáció formája: a szóbeliség és az írásbeliség

3. A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: a személyes, csoportos, nyilvános és      tömegkommunikáció

II. témakör: A magyar nyelv története

4. Változás és állandóság a nyelvben

5. A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek

6. A mai magyar nyelvművelés néhány kérdése

III. témakör: Ember és nyelvhasználat

7. A nyelv mint jelrendszer

8. A nyelvváltozatok rendszere, a nyelv függőleges és vízszintes tagolódása

9. Nyelvünk helyzete a határon túl

IV. témakör: A nyelvi szintek

10. A magyar helyesírás rendszerszerűsége

11. Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók

12. A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat felépítésében, mondatbeli viszonyaik

13. A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai

V. témakör: A szöveg

14. A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra

15. A szövegkohézió, a témaháló és a cím

16. A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok (pl. önéletrajz, motivációs levél; hivatalos levelek)

17. Intertextualitás

VI. témakör: A retorika alapjai

17. Az érv felépítése: az érvelés logikája, technikája, az érvek elrendezése, a releváns és a hibás érv megkülönböztetése

18. A hatásos előadásmód eszközei

VII. témakör: Stílus és jelentés

19. Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentésű szavak

20. A társalgási stílus ismérvei, minősége

Érettségi témakörök a 12. B osztály számára

2017/2018. tanév

Irodalom

 1. Művek a magyar irodalomból: kötelező szerzők

1.1. Ady Endre ars poeticája

1.2. Arany János balladái

1.3. Babits Mihály prófétai szerepvállalása

1.4. József Attila lírájának sokszínűsége

1.5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna

1.6. Petőfi Sándor forradalmi látomásversei

 1. Művek a magyar irodalomból: választható szerzők

2.1. Balassi Bálint szerelmi költészete

2.2. Jókai Mór: Az arany ember

2.3. Kölcsey Ferenc: Himnusz

2.4. Móricz Zsigmond novellái

2.5. Örkény István egypercesei

2.6. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

 1. Művek a magyar irodalomból: kortárs szerzők

3.1. Gárdos Péter: Hajnali láz

 1. Művek a világirodalomból

4.1. Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás – a homéroszi eposzok

4.2. Az orosz realizmus

4.3. A 20. század világirodalmából: Franz Kafka

 1. Színház és dráma

5.1. Szophoklész: Antigoné

5.2. Madách Imre: Az ember tragédiája

 1. Az irodalom határterületei

6.1. Shakespeare Rómeó és Júlia c. művének továbbélése más művészeti ágakban

 1. Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom

7.1.   Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak, A jó palócok c. kötetei

Magyar nyelv

 1. Kommunikáció

1.1. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói

1.2. Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei

1.3. A kommunikáció típusai: személyes, csoportos, nyilvános és tömegkommunikáció

1.4. Néhány tömegkommunikációs műfaj: televíziós műfajok

 1. A magyar nyelv története

2.1. A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának bemutatása

2.2. A magyar nyelv történetének főbb korszakai

2.3. A nyelvújítás lényege és jelentősége

2.4. A szókészlet rétegei: ősi örökség, belső keletkezésű elemek, jövevényszók, nemzetközi műveltségszók, idegen szavak

 1. Ember és nyelvhasználat

3.1. A jel, jelek és jelrendszerek a nyelvi és a nem nyelvi közlésben

3.2. A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző használati köre, szókincse

3.3. Nyelvünk helyzete a határon túl

 1. A nyelvi szintek

4.1. A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése

4.2. A morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában

 1. A szöveg

5.1. A szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint

5.2. A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok: különböző témájú hivatalos levelek, pl. kérvény, panasz, motivációs levél, ajánlólevél

 1. A retorika alapjai

6.1.   Az érv felépítése. Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése. A releváns és a hibás érv megkülönböztetése

6.2. A hivatalos felszólalás, hozzászólás különböző helyzetekben, a nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai

 1. Stílus és jelentés

7.1. Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés stb.

7.2. Az egyszerűbb szóképek köznyelvi és szépirodalmi szövegekben

7.3. Az egyszerűbb alakzatok

 

Szóbeli érettségi tételek irodalomból a 12.C osztály számára

2017/2018

 1. Petőfi Sándor költői hitvallása
 2. Arany János balladáinak világa
 3. A költői nyelv jellemzői Ady Endre Új versek című kötetében
 4. Babits Mihály prófétai szerepvállalása
 5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna
 6. József Attila: tájlírája
 7. Csokonai Vitéz Mihály szintézisteremtő költészete
 8. Idősíkok szembesítése Kölcsey Ferenc hazafias ódáiban
 9. Móricz Zsigmond novellái
 10. Radnóti Miklós eklogái
 11. Jókai Mór: Az arany ember
 12. Örkény István: Egypercesek
 13. Varró Dániel: Szívdesszert
 14. Az avantgárd és a XX. század első felének irodalma: Hemingway: Az öreg halász és a    tenger
 15. A Biblia
 16. Csehov: a novella és a dráma megújítója
 17. Madách Imre: Az ember tragédiája
 18. Shakespeare: Rómeó és Júlia
 19. A krimi
 20. Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak, A jó palócok

Szóbeli érettségi tételek magyar nyelvből a 12.C osztály számára

2017/2018

 

 1. A kommunikációs folyamat tényezői, céljai, funkciói, valamint ezek összefüggései
 2. Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái és kifejezőeszközei
 3. Kommunikációs zavar, manipuláció, elvárás, megfelelés
 4. A kommunikáció típusai és jellemzői
 5. A mai magyar nyelvművelés néhány kérdése
 6. A nyelvújítás lényege és jelentősége
 7. A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek
 8. A  magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának bemutatása
 9. A nyelv mint jelrendszer
 10. A nyelv mint a gondolkodás része.
 11. A magánhangzók és a mássalhangzók rendszere.
 12. Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók.
 13. Mondatfajták
 14. Az egyszerű mondat szintagmatikus szerkezete
 15. A szövegkohézió
 16. A továbbtanuláshoz és a munka világában szükséges szövegtípusok
 17. A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig.
 18. A hatásos előadásmód eszközei
 19. A képszerűség stíluseszközei és hatása
 20. Az alakzatok fajtái és hatásuk

 

Szóbeli érettségi vizsga témakörei történelem tantárgyból 2017/2018

12. A, 12. B és 12. C osztály

 

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek (3)

 1. A gazdaság fejlődése és a királyi jövedelmek alakulása Károly Róbert uralkodása idején
 2. A klasszikus ipari forradalom legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés néhány találmánya és a gyáripar kezdetei)
 3. A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői

 II. Népesség, település, életmód (2)

 1. A középkori város és a céhes ipar
 2. Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban

III. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek (3)

 1. A reformkor fő kérdései, Kossuth Lajos programja
 2. Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései
 3. Az antiszemitizmus és a „zsidókérdés” Magyarországon, a magyar holokauszt

 IV. Politikai berendezkedések a modern korban (4)

 1. Az ókori demokrácia (Az athéni demokrácia fénykora)

10.  A kiegyezéshez vezető út, a kiegyezés értékelése

11.  Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban

12.  Magyarország politikai intézményrendszere és választási rendszere

 V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák (4)

13.  Szent István egyház- és államszervező tevékenysége

14.  Az iszlám vallás kialakulása és tanításai

15.  Mária Terézia és II. József, a felvilágosult uralkodók

16.  A náci Németország legfőbb jellemzői

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés (4)

17.  IV. Béla uralkodása és a tatárjárás

18.  Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege)

19.  Az 1956-os forradalom Magyarországon

20.  Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése

 

Történelmi események 1849-ig: 50% 1.,  2.,  3., 4., 6., 9, 13., 14., 15., 17.

Történelmi események 1849-től: 50% 5., 7., 8.,  10., 11., 12., 16., 18., 19., 20.

Magyar történelem 12 témakör: 60%

Egyetemes történelem 8 témakör: 40%