A 2018/19-es tanév középszintű érettségi vizsgáinak kötelezően nyilvánosságra hozandó segédanyagai tantárgyanként

A vizsgatárgyak részletes követelménye és a vizsga leírása itt található:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak 

 

12.A Magyar nyelv

 

1.         Témakör:        Kommunikáció

1.1.      Tétel:              A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói

1.         Témakör:        Kommunikáció

1.2.      Tétel:              Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei

2.         Témakör:        A magyar nyelv története

2.1.      Tétel:              A magyar nyelv történetének fő korszakai

2.         Témakör:        A magyar nyelv története

2.2.      Tétel:              A nyelvújítás lényege és jelentősége

2.         Témakör:        A magyar nyelv története

2.3.      Tétel:              A mai magyar nyelvművelés néhány kérdése

3.         Témakör:        Ember és nyelvhasználat

3.1.      Tétel:              A nyelv, mint jelrendszer

3.         Témakör:        Ember és nyelvhasználat

3.2.      Tétel:              Egynyelvű szótáraink

3.         Témakör:        Ember és nyelvhasználat

3.3.      Tétel:              A nyelv társadalmi tagolódása, a csoportnyelvek

4.         Témakör:        A nyelvi szintek

4.1.      Tétel:              A hangok találkozása, az alkalmazkodás

4.         Témakör:        A nyelvi szintek

4.2.      Tétel:              A morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában

4.         Témakör:                    A nyelvi szintek

4.3.      Tétel:                          A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat felépítésében

4.         Témakör:                    A nyelvi szintek

4.4.      Tétel:                          A mellérendelő összetett mondatok

5.         Témakör:                    A szöveg

5.1.      Tétel:                          A szóbeli és írott szövegek sajátosságai, eltérő jegyei

5.         Témakör:                    A szöveg

5.2.      Tétel:                          A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok                                 

5.         Témakör:                    A szöveg

5.3.      Tétel:                          A szöveg szerkezete és jelentése, a szövegösszetartó erő

6.         Témakör:                    Retorika

6.1.      Tétel:                          A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig

6.         Témakör:        Retorika

6.2.      Tétel:              Az érvelés fajtái

7.         Témakör:        Stílus és jelentés

7.1.      Tétel:              A publicisztikai stílus főbb jellemzői, tipikus szóhasználat, a megjelenítés közlésértéke

7. Témakör:                Stílus és jelentés

7.2. Tétel:                   Az egyszerűbb szóképek köznyelvi és szépirodalmi szövegekben: hasonlat, metafora, metonímia

 

12.A IRODALOM

1. Témakör:              Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők

1.1. Tétel:                   Petőfi Sándor forradalmi látomásköltészete

1. Témakör:                Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők

1.2. Tétel:                   Arany János balladáinak világa

1.Témakör:                 Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők

1.3. Tétel                    Ady Endre Új versek kötetének bemutatása

1.Témakör:                 Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők

1.4. Tétel                    Babits Mihály prófétai szerepvállalása

1.Témakör:                 Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők

1.5. Tétel:                   Kosztolányi Dezső: Édes Anna

1.Témakör:     Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők

1.6. Tétel:       Az éjszaka-motívum megjelenése József Attila verseiben

2. Témakör:              Művek a magyar irodalomból II. Választható művek

2.1.Tétel:                    Csokonai, a szintézisteremtő költő

2.Témakör:                 Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők

2.2.Tétel:                    Radnóti Miklós eklogái

2.Témakör:                 Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők

2.3.Tétel:                    Móricz Zsigmond novellái

2.Témakör:                 Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők

2.4. Tétel:                   A groteszk ábrázolásmód Örkény István egyperces alkotásaiban

2.Témakör:                 Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők

2.5. Tétel:                   Szabó Lőrinc költészete a 30-as években

2.Témakör:                 Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők

2.6. Tétel:                   Nagy László költészete

3. Témakör:            Művek a magyar irodalomból III. Kortárs művek

3.1.Tétel:                    Gárdos Péter: Hajnali láz

4. Témakör: Művek a világirodalomból

4.1.Tétel:                    Az antik eposzok világa

4.Témakör:                 Művek a világirodalomból

4.2. Tétel:                   Franz Kafka – az avantgárd

4.Témakör:                 Művek a világirodalomból

4.3. Tétel:                   A kisember ábrázolása az orosz irodalomban

5. Témakör:                Színház és dráma

5.1. Tétel:                   Shakespeare – az angol reneszánsz

5. Témakör:                Színház és dráma

5.2. Tétel:                   Madách Imre: Az ember tragédiája

6.  Témakör:               Az irodalom határterületei

6.1. Tétel:                   Agatha Christie: Tíz kicsi néger

7. Témakör:    Regionális kultúra és határon túli magyar irodalom

7.1. Tétel:       Mikszáth Kálmán: A jó palócok

 

 12. B osztály

Irodalom

1. Művek a magyar irodalomból: kötelező szerzők

1.1. Ady Endre: Új versek

1.2. Arany János balladái

1.3. Babits Mihály és a szenvedés

1.4. József Attila dalai

1.5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna

1.6. Petőfi Sándor költői hitvallása

2. Művek a magyar irodalomból: választható szerzők

2.1. Balassi Bálint szerelmi költészete

2.2. Jókai Mór: Az arany ember

2.3. Kölcsey Ferenc patrióta lírája

2.4. Móricz Zsigmond novellái

2.5. Örkény István egypercesei

2.6. Radnóti Miklós eklogái

3. Művek a magyar irodalomból: kortárs szerzők

3.1. Gárdos Péter: Hajnali láz

4. Művek a világirodalomból

4.1. Az európai irodalom alapvető hagyományai: a Biblia

4.2. Az orosz romantika: Puskin: Anyegin

4.3. A 20. század világirodalmából: Franz Kafka

5. Színház és dráma

5.1. Shakespeare: Rómeó és Júlia

5.2. Madách Imre: Az ember tragédiája

5. Az irodalom határterületei

6.1. A homéroszi eposzok továbbélése a művészetekben

7. Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom

7.1.  Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak, A jó palócok c. kötetei

 

Magyar nyelv

1. Kommunikáció

1.1. A kommunikációs folyamat

1.2. Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei

1.3. A kommunikáció típusai

1.4. Néhány tömegkommunikációs műfaj: televíziós műfajok

2. A magyar nyelv története

2.1. A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának bemutatása

2.2. A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek

2.3. A nyelvújítás lényege és jelentősége

2.4. A szókészlet rétegei: ősi örökség, belső keletkezésű elemek, jövevényszók, nemzetközi műveltségszók, idegen szavak

3. Ember és nyelvhasználat

3.1. A nyelv mint jelrendszer

3.2. A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző használati köre, szókincse

4. A nyelvi szintek

4.1. A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése

4.2. A morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában

4.3. A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat felépítésében, mondatbeli viszonyaik

4.4. A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai

5. A szöveg

5.1. A különféle szövegek felépítése, egységei

5.2. A továbbtanuláshoz és a munka világában szükséges szövegtípusok: különböző típusú önéletrajzok, motivációs levél

6. A retorika alapjai

6.1. A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig

6.2. Az érvelés műfajai: a tétel, a bizonyítás, a cáfolat, az érv és az ellenérv

7. Stílus és jelentés

7.1. Az egyszerűbb szóképek köznyelvi és szépirodalmi szövegekben

7.2. Az egyszerűbb alakzatok

 

12.C osztály

Irodalom

Művek a magyar irodalomból: kötelező szerzők

 1. Petőfi Sándor ars poeticája a népiesség jegyében
 2. Arany János balladáinak világa
 3. A költői nyelv jellemzői Ady Endre Új versek című kötetében
 4. Babits Mihály prófétai szerepvállalása
 5. Kosztolányi Dezső: A kulcs c. novella elemzése mint beavatástörténet
 6. A gyermek motívuma József Attila költészetében

Művek a magyar irodalomból: választható szerzők

 1. Csokonai a szintézisteremtő
 2. Idősíkok szembesítése Kölcsey Ferenc hazafias ódáiban
 3. Móricz Zsigmond novellái: parasztábrázolása és társadalomkritikája
 4. Radnóti Miklós eklogái
 5. Jókai Mór: Az arany ember
 6. Örkény István: Tóték

Művek a magyar irodalomból: kortárs szerzők

 1. Varró Dániel: Szívdesszert

Művek a világirodalomból:

 1. Az avantgárd és a XX. század első felének irodalma: Kafka: Átváltozás
 2. Biblia
 3. A kisember alakja Csehov és vagy Gogol művei alapján

Színház- és drámatörténet:

 1. Madách Imre: Az ember tragédiája
 2. Shakespeare: Rómeó és Júlia

Az irodalom határterületei:

 1. Fantasy: George R. R. Martin: Trónok harca

Regionális kultúra és határon túli irodalom:

 1. Mikszáth Kálmán: A jó palócok 

 

Magyar nyelv

Kommunikáció

 1. A kommunikációs folyamat tényezői, céljai, funkciói, valamint ezek összefüggései
 2. Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái és kifejezőeszközei
 3. Személyközi kommunikáció: Kommunikációs zavar, manipuláció, elvárás, megfelelés
 4. A kommunikáció típusai és jellemzői

A magyar nyelv története

 1. A mai magyar nyelvművelés néhány kérdése
 2. A szókészlet rétegei: ősi örökség, belső keletkezésű elemek, jövevényszók, nemzetközi műveltségszók, idegen szavak
 3. A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek
 4. A  magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának bemutatása

Ember és nyelvhasználat

 1. A nyelv mint jelrendszer
 2. A nyelv mint a gondolkodás része.

A nyelvi szintek

 1. A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése
 2. Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók
 3. A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai
 4. Az egyszerű és összetett mondatok felismerése, egyszerű mondatok elemzése

A szöveg

 1. A szövegkohézió
 2. A továbbtanuláshoz és a munka világában szükséges szövegtípusok

A retorika alapjai

 1. A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig
 2. A hatásos előadásmód eszközei

Stílus és jelentés

 1. A képszerűség stíluseszközei és hatása
 2. Az alakzatok fajtái és hatásuk

Történelem

12. A, 12. B és 12. C osztály 

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek (3)

 1. A gazdaság fejlődése és a királyi jövedelmek alakulása Károly Róbert uralkodása idején
 2. A klasszikus ipari forradalom legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés néhány találmánya és a gyáripar kezdetei)
 3. A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői

 II. Népesség, település, életmód (2)

 1. A középkori város és a céhes ipar
 2. Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban

III. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek (3)

 1. A reformkor fő kérdései, Széchenyi István reformprogramja
 2. Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései
 3. Az antiszemitizmus és a „zsidókérdés” Magyarországon, a magyar holokauszt

 IV. Politikai berendezkedések a modern korban (4)

 1. Az ókori demokrácia (Az athéni demokrácia fénykora)
 2. A kiegyezéshez vezető út, a kiegyezés értékelése
 3. Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban
 4. Magyarország politikai intézményrendszere és választási rendszere

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák (4)

 1. Szent István egyház- és államszervező tevékenysége
 2. A lutheri és a kálvini reformáció
 3. Mária Terézia és II. József, a felvilágosult uralkodók
 4. A náci Németország legfőbb jellemzői

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés (4)

 1. IV. Béla uralkodása és a tatárjárás
 2. Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege)
 3. Az 1956-os forradalom Magyarországon
 4. Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése

Történelmi események 1849-ig: 50% 1.,  2.,  3., 4., 6., 9, 13., 14., 15., 17.

Történelmi események 1849-től: 50% 5., 7., 8.,  10., 11., 12., 16., 18., 19., 20.

Magyar történelem 12 témakör: 60%

Egyetemes történelem 8 témakör: 40%

 

Informatika ismeretek érettségi témakörök

Információtechnológiai alapok

 1. A számítógép felépítése
 2. Háttértárak és típusaik
 3. Operációs rendszer
 4. Rosszindulatú szoftverek
 5. Szoftver

Információtechnológia gyakorlat

 1. Számítógép összeszerelése
 2. Telepítés és konfigurálás
 3. Számítógép konfigurálása

Adatbázis- és szoftverfejlesztés

 1. Programozási tételek
 2. Egyszerű adattípusok
 3. Vezérlési szerkezetek
 4. Alprogramok és jellemzők
 5. Internetes dokumentumok (HTML)
 6. SQL alapok

Hálózati ismeretek

 1. Hálózati eszközök és átviteli közegek
 2. Hálózati címzés
 3. Hálózati modellek és protokollok
 4. Vezeték nélküli hálózatok
 5. Hálózati címzési struktúra

Hálózati ismeretek gyakorlat

 1. Hálózati kapcsolat üzembe helyezése, tesztelés

 

Informatika

informatika_vk.pdf

Informatika ismeretek ágazati

informatika_ism_vk.pdf

Testnevelés

testneveles_vk.pdf