Aktuális

 

1  2  3  4  5  6  7  

Intézkedési terv

Intézkedési terv

az egészségügyi válsághelyzet csökkentésére

 

a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum

Táncsics Mihály Technikumban

 

Hatályos: 2020. október 1-től

Összeállította: Juhászné Janik Beatrix

igazgató

Az intézkedési terv célja:

 • a szakképzésben résztvevő személyek élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának  védelme, az oktatás és szakképzés folyamatosságának és az intézményünk működésének garantálása, a koronavírus járvány terjeszkedésének megelőzése.

Az intézkedési terv a 283//2020. (VI.17.) Kormányrendeletben meghirdetett egészségügyi válsághelyzet kezeléséhez készült.

Az intézkedési tervben foglalt intézkedések, szabályok, útmutatások és irányelvek beletartása minden oktatóra, az intézményünk alkalmazottaira, a külső szolgáltatók által biztosított feladatok ellátásában érintett személyekre, a diákságra és az intézménybe belépni szándékozókra egyaránt kötelező érvénnyel bír.

Az intézkedési terv nyilvánossága:

 • elérhető az intézmény honlapján,
 • a dolgozók és a tanárok számára kialakított zárt csoportokban,
 • nyomtatott formában az oktatók számára kialakított közös helyiségben,
 • a Kréta rendszeren keresztül pedig a szülők számára is hozzáférhető.

A koronavírus járvány ideje alatt az intézmény épületeit, rendezvényeit, óráit kizárólag egészséges, a vírus tüneteit nem mutató személyek látogathatják.

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket: 

 • köhögés;
 • nehézlégzés,
 • légszomj; 
 • láz;
 • hidegrázás; 
 • izomfájdalom; 
 • torokfájás; 
 • újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.
 • émelygés, 
 • hányás és/vagy  hasmenés. 

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait. 

A hatályos jogszabály alapján az intézmény területére: lázmérés és fertőtlenítés után:

 1. az ott foglalkoztatott személyen,
 2. az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
 3. a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
 4. a gyermeken, illetve a tanulón és
 5. a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen

kívül más személy nem léphet be.

Ha valakinek magasabb a testhőmérséklete, mint a tisztiorvos által megállapított 37,5 foknál, akkor az intézménybe nem léphet be. Kiskorú tanuló esetén a szülőt haladéktalanul értesítjük. Amennyiben nem tud otthonába távozni, akkor elkülönítjük a szülő megérkezéséig.

A szülők előzetesen egyeztetett időpontban látogathatják az iskolát és kizárólag az aulájában tartózkodhatnak, ahol plexi falon keresztül beszélgethetnek az intézmény dolgozóival.

A biztonságos környezet kialakítása érdekében az alábbi szabályok betartása kötelező:

Érkezés az iskolába:

 • A diákok és az alkalmazottak az iskola két kapuját használják – a főbejáraton az alkalmazottakon kívül az „A” és „B”, valamint az 5/13. évfolyamos osztályok, az udvar előli kapun pedig a „C” és „D” osztályok jöhetnek be az iskolába maszkot viselve és a biztonságos távolságot (1,5 m) betartva.
 • Mindkét kapuban megmérik a testhőmérsékletet, vírusölő kézfertőtlenítővel fertőtlenítik a kezüket, csak ezután mehetnek fel a számunkra kijelölt terembe (órarend szerinti tanterem, öltöző). A fertőtlenítők folyamatos feltöltése és ellenőrzése a portás és a karbantartó feladata egész nap.
 • Az iskolába érkező „idegenek” a főkapun jöhetnek be. A testhőmérséklet mérése és fertőtlenítés számukra is kötelező.

Tanítási idő alatt:

 • Lehetőleg a tantermekben tartózkodnak a diákok. A tanórákon a maszk használata nem kötelező, de a védőtávolságot ahol lehet, be kell tartani. Amelyik tanteremben a távoság nem betartható, ott maszk használata kötelező.
 • Vándorláskor a jelzőcsengetés elhangzása után a kicsöngetésig fertőtlenítik a tantermet a takarítónők és szükség esetén az órát tartó oktató felügyelete mellett a hetesek.
 • Az informatika tantermek fertőtlenítésébe a diákokat is bevonjuk. (Klaviatúra és egér áttörlése)
 • A fertőtlenítő szerek a tanterembe elkészítve találhatók, melyek kihelyezése a takarítók, gazdasági ügyintéző és az ügyintéző feladata.
 • A szünetekben a diákok más osztály tantermét nem látogathatják. Saját tantermüket a hetes köteles szellőztetni. Ennek megtörténtét a következő órát tartó oktató ellenőrzi.
 • A mosdóba csak annyi diák tartózkodhat egy időben, ahány mellékhelyiség van az adott emeleten. A többiek a folyosón várakoznak, betartva a védőtávolságot.
 • A mosdó használat után minden tanuló szappanos kézmosással és fertőtlenítéssel hagyhatja el a mellékhelyiséget.
 • A folyosókon, aulában és minden közös helyiségben mindenki köteles maszkot viselni.
 • A büfébe szünetenként a kijelölt osztályok mehetnek le. A sorban állás szabályát betartva várnak a kiszolgálásra. A diákok osztályonként összeírják az igényeket, amelyeket az első szünetben leadnak a büfésnek, aki összekészíti a lista alapján a megrendelést, amit egybe visznek el az osztályok a büfés beosztása alapján.
 • A szünetekben a folyosón a rendet az ügyeletes oktatók felügyelik beosztás és a munkaköri leírásukban foglaltak szerint, munkájukat az iskolaőr segíti.
 • Testnevelés óra előtt az öltözőkben maszkban történik az átöltözés.
 • A testnevelés órákat, amíg az idő engedi a szabadban tartjuk.
 • Az öltözők fertőtlenítése jelző csengetés után kezdődik. A mosdó részét a takarítónő, az öltöző részét a diákok az oktató felügyelete mellett fertőtlenítik és szellőztetik.
 • A diákok ügyintézése a titkárságon a nagyszünetben lehetséges. A maszk használata ennek során kötelező.
 • Az oktatóknak kötelező betartani az 1, 5 m-es védőtávolságot.
 • A szülőkkel a folyamatos kapcsolatot elsősorban elektronikus levelezéssel, illetve a Kréta rendszeren keresztül tarjuk.
 • A fertőtlenítések megtörténtét az előírások szerint dokumentáljuk. Az iskolavezetés a munkafolyamatokat és a dokumentálást is folyamatosan ellenőrzi.

Általában az oktatás ideje alatt:

 • a személyi higiéné betartása,
 • sorban állás szabályainak betartása,
 • távolságtatás betartása,
 • fokozott tisztaság,
 • rendszeres szellőztetés az intézmény egész területén,
 • 2 óránként a takarítónő az órák alatt fertőtleníti a kilincseket, kapcsolókat, korlátokat, fogantyúkat, vízadagolót, a kulcsos szekrényt, vonalas telefonok, melynek megtörténtét dokumentálja is.
 • A takarítónők munkájukat a munkaköri leírásuk (takarítási útmutató) mellett ezen intézkedési tervben foglaltak figyelembevételével és betartásával látják el.

Gyakorlati oktatás megvalósításához kapcsolódó szabályok:

 • testhőmérséklet mérése,
 • egészséges, a megbetegedés tüneteit nem mutató diák vehet részt a foglalkozásokon,
 • higiéniás szabályok betartása,
 • az oktatás megkezdésekor szappanos kézmosás, és fertőtlenítés,
 • 1,5 méteres távolság betartása és/vagy maszk viselése,
 • tűz- és balesetvédelmi oktatás megtartása,
 • egyéni védőeszköz használatának folyamatos ellenőrzése – oktatói feladat,
 • a gyakorlat során használt eszközök folyamatos fertőtlenítése,
 • a gyakorlat végén a helyszín kitakarítása, eszközök helyretétele,
 • a helyszínt biztosító iskola szabályainak betartása.
 • a szabályokat a külső és belső gyakorlatokon egyaránt be kell tartani.

 Számonkérés szabályai a nappali és esti oktatásban

 • szóbeli számonkérés alkalmával biztosítjuk a járványügyi szabályok betartását,
 • írásbeli számonkéréskor a tanórákra vonatkozó szabályokat tartjuk be,
 • az írásbeli dolgozatokat 24 órán át az oktató a szekrényében várakoztatja, és ezután javítja a higiéniás szabályok betartásával.
 • a számonkérések alkalmával a védőtálságot betartjuk, amennyiben ez nem tartható, akkor maszk viselését javasoljuk.

 Étkezés:

 • az iskolában konyha nincsen, a diákok a büfé előtti területen tudnak melegíteni és étkezni,
 • ott csak annyi gyerek tartózkodhat egyszerre, ahányan a kötelező távolságtartás betartásával elférnek.

A tanítás végén az intézmény elhagyása:

 • a belépéskor használt kijárton keresztül történik maszk viselésével.

Az őszi érettségi vizsga szervezése és lebonyolítása:

 • külön eljárásrend alapján kerül megvalósításra

 

Egészségügyi szűrések:

 • a szabályok betartásával a tanév során elvégeztetjük a megfelelő szakemberekkel.

Szülői értekezletek tartásakor:

 • a járványügyi helyzettől függően digitális formában tartjuk.

Hiányzások kezelése:

 • a karantén alatti hiányzást igazolt hiányzásnak tekintjük,
 • az oktatók ezen idő alatt kapcsolatot tartanak digitális úton a diákkal, segítik újra bekapcsolódását a személyes oktatásba.

A digitális oktatásra való áttérés intézményi szabályai:

Az online oktatásra áttérésről, annak időtartamáról, az online oktatásban részt vevők köréről az igazgató javaslatára a főigazgató a járványügyi hatóság ajánlásának figyelembevételével dönt. A főigazgató és a kancellár az intézmény sajátosságinak figyelembevételével speciális utasításokat is hozhat.

Az online oktatásra való átállást az igazgató rendeli el határozatban. A határozat megnevezi az érintett tanulókat és oktatókat egyaránt, valamint meghatározza a technikai dolgozók feladatellátásának módját is. Akik tudják otthonról végezni feladataikat, azoknak ezt kell tenniük.

Azoknak a dolgozóknak, akik munkafeladatai digitálisan nem teljesíthetők vagy táppénzre kell menni, vagy szabadságot kell kivenni. Amennyiben a munkájuk jellege engedi, akkor lehetőséget kapnak az ún. utólagos ledolgozásra, vagyis hétvégenként teljesíthetik a lemaradásukat.

Amennyiben a kiváltó okok megszűntek, akkor a hagyományos oktatásra visszatérére is határozat születik.

Részleges átállás:

 • Akkor kerül bevezetésre, ha a járványügyi hatóság erre javaslatot tesz,
 • A tanítás „A” és „B” heti váltásban folyik.
 • Az osztályok fele tartózkodik egyidőben az iskolában, a másik fele digitális oktatásban tanul otthon a bevezetés első hetében.
 • A második héten váltás történik. Aki eddig az iskolában volt az otthon digitális oktatásban vesz részt, aki pedig eddig a digitális oktatásban vett részt, az ezen a héten személyes részvétellel az iskolában tanul.
 • 1 hét iskolai oktatást 1 hét digitális oktatás követ mindaddig, amíg visszavonásra nem kerül.
 • Az iskolai oktatói az órarendjük szerint tartják az óráikat vagy az iskolában tartózkodó diákoknak, vagy a digitális oktatásra használt felületeken.

A kialakult járványhelyzet miatti a feladatok gördülékenyebb ellátása végett az iskolavezetés az alábbi munkacsoportokat hozta létre:

Digitális munkacsoport:

Tagjai: Várszegi Bernadett igazgatóhelyettes, Kovács István Norbert  oktatástechnikus és az informatikát tanító oktatók.

Feladatuk: oktatás támogatása:

 • a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása;
 • tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása;
 • a rendelkezésre álló infrastruktúra (technikai eszközök és azok állapota, internetelérés, kölcsönözhető eszközök és azok állapota, használt ingyenes és előfizetett szolgáltatások köre, lakhatási körülmények) aktuális állapota felmérésének rendjének kialakítása, beavatkozási területek, lehetőségek meghatározása:

 A felmérés kiterjed az intézményre, a pedagógusokra és a tanulókra is.

Oktatásszervezési munkacsoport:

Tagjai: Juhászné Janik Beatrix igazgató, Várszegi Bernadett és Merlákné Juhász Ildikó igazgatóhelyettesek.

Feladatuk:

 • eltérő csengetési rend kialakítása, osztályok, vagy/és évfolyamok vagy esetleg elhelyezés szerint;
 • gyakorlat szervezése (tömbösítés, egyéni képzési utak lehetőségei);
 • a tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje;
 • az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói részvétel szabályainak meghatározása;
 • szülői tájékoztatók, értekezletek rendje;
 • az esetleges felmentések szabályozása

 Egészségügyi munkacsoport

Tagjai: Juhászné Janik Beatrix igazgató, Sztankó Ágota igazgatóhelyettes, Babusné Gregán Mónika gazdasági ügyintéző és Bozó Jánosné ügyintéző.

Feladatuk:

 • épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok
 • a takarítással, a tisztítással, a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok, ellenőrzési rend meghatározása;
 • távolságtartás szabályainak meghatározása;
 •  a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása;
 • gyakorlati oktatás lehetősége;
 •  tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai:
 • elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség kijelölése;
 • felügyelet biztosítása;
 • hozzátartozó értesítése és tájékoztatása;
 • azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása;
 • hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje;
 •  a központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje, így különösen a külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú helyről hazatérők karanténjára és szűrésére, tesztelésére vonatkozó szabályok.

Tájékoztatás – 2020. szeptember 04.

Tisztelt Szülők!

Kedves Diákjaink!

Tájékoztatok mindenkit, hogy a 2020.szeptember 7-től kezdődő hétre, egy hetes időtartamra digitális oktatást rendelek el.

Az intézményben jelenleg nincs korona vírussal fertőzött tanár vagy alkalmazott. A Centrum egy másik intézményében már sajnos van. Abból az iskolából két kolléga is tanít nálunk is. Ők mindketten jártak a héten az iskolában. Róluk sem derült ki még az, hogy fertőzöttek lennének. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a járvány esetleges továbbterjedésének megakadályozására, inkább töltsünk egy hetet digitális oktatás feltételei között.

Tisztelettel kérek minden szülőt, hogy kísérje figyelemmel a gyermeke előrehaladását.A digitális oktatáshoz nem kapcsolódásnak súlyos következményei lehetnek.

Kérek minden diákunkat, hogy csatlakozzon a Facebook-on kialakított osztály csoportokhoz, amelyen keresztül elindítjuk a digitális oktatás, és kövesse az órarend szerint megtartott órákat.

Számítok mindenki támogatására és bízom abban, hogy csak átmeneti ideig kell igy folytatnunk az oktatást.

A KRÉTA-rendszer aktiválásakor a házi feladatokat azon keresztül is fogjátok kapni a házi feladatokat. Ennek indításáról mindenkit értesíteni fogok!

Tisztelettel kérem a fentiek tudomásulvételét és betartását!

Juhászné Janik Beatrix
igazgató

Tankönyvosztás

2020. augusztus 26. szerda

Időpont

Osztályok

8:00-9:30

9 NYA, 9 NYB

9:30-12:00

9A 9B 9C 9D

12:30-15:00

10A 10B 10C 10D

2020. augusztus 27. csütörtök

Időpont

Osztályok

8:00-10:30

11A 11B 11C 11D

10:30-13:00

12A 12B 12C 12D

 

Jelentkezés érettségi utáni szakképzések

Országos első lett a táncsicsos diák

Bibók Boglárka jóvoltából a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikumához került idén az irodai ügyviteli ismeretek tantárgy országos versenyében a legelső helyezés. Nádasdiné Petényi Judit tanárnő tanítványa ezzel az eredményével 120 ponttal fejelte meg a felvételi pontjai, számításai szerint így a lehetséges 500-ból 470-475 ponttal várja az egyetemi felvételi értesítőjét.

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak országos tanulmányi versenyeit a magyarországi, nappali rendszerű képzést folytató szakgimnáziumok azon tanulói számára hirdeti meg, akik a versenykiírás tanévében a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanulói és vizsgájuk a május-júniusi vizsgaidőszakban esedékes, az alábbi, ágazati, valamint ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak valamelyikéből.

Az „ÁSZÉV” országos 1. helyét az Irodai ügyviteli ismeretek tantárgyban többfordulós versenyben szerezte meg Boglárka: harmadik legjobb eredménnyel jutott az országos döntőbe, s bizakodva várta a legutolsó megmérettetést, melynek minden évben Szolnok városa ad otthont, s ahová rendre bejutnak, és jól is szerepelnek a salgótarjáni Táncsics diákjai. A verseny végét azonban átírta a koronavírus miatti járvány, így a megelőző intézkedések részeként meghatározóan az emelt szintű szakmai érettségi alapján számolták ki a végeredményt. A napokban a hivatalos értesítés is megérkezett: a 2020-as esztendőben a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikumának végzős diákját, Bibók Boglárkát hirdették ki országos elsőként.

Tanintézete büszke az újabb sikerre. Osztályfőnöke, Molnár Ferenc tanár úr szerint Boglárka jó közösségi ember, szorgalmas és kitartó, tisztelettudó, és segítőkész. A Táncsicsban eltöltött évek alatt országos elsőhöz méltóan mindvégig jeles vagy kitűnő tanulmányi eredményt szerzett. Alma Materében külföldi szakmai tapasztalattal is gyarapodott, tavaly nyáron ugyanis az Erasmus+ program keretében Máltán járt, ott töltötte a szakmai gyakorlatát.

Versenyek, nyelvtanfolyamok sikerei vitték az országos eredményig Boglárkát, aki saját bevallása szerint az általános iskolában még semmiféle ispirációt nem látott a tanulásra. Ahogy fogalmazott, a Közgé nyitotta ki előtte azt az ajtót, amin átlépve célokat tűzött ki maga elé, s ami küzdésre, továbblépésre bíztatta.

Most barátja szüleinek üzletében dolgozik és várja a Szent István Egyetem gyöngyösi kampuszáról a felvételi értesítést. Több szakot is megjelölt, a pénzügy, a gazdaság, a kereskedelem érdekli, az elért magas felvételi pontszámával bizakodó, s magabiztos nőként tervezi a jövőjét.

Bibók Boglárkának két húga van, az idősebb már diákja a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikumának, a fiatalabb szeptemberben kezdi itt az első középiskolás évét. Kívánjuk, hogy nővérükhöz hasonlóan öregbítsék majd iskolájuk hírnevét!