Aktuális

 

1  2  3  4  5  6  7  

DIGITÁLIS munkarendszerinti szakképzésialapfeladat – ellátás rendje

A koronavírus (COVID-19) járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében elrendelt intézkedések részeként, a kormány döntése alapján 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tananyag átadása távolról, infokommunikációs eszközök használatával történik.

 

DIGITÁLIS munkarendszerinti szakképzésialapfeladat – ellátás rendje,

a

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziumában

Készítette: Juhászné Janik Beatrix - igazgató

 

 1. 1.    A tanulók előre haladásának ellenőrzése

A tanulók értékelésére vonatkozó alapelvek:

Az ellenőrzést és értékelést minden szaktanár szaktárgyának jellegéből adódó módszerekkel végzi egységes elvek alapján. A munkaközösségek alakítják ki az egységes követelményeke, az értékelés szempontjait és módjait oly módon, hogy az

 • hiteles képet nyújtson a nevelési-oktatási folyamat eredményeiről és esetleg hiányosságairól
 • jelentse a továbblépés megbízható alapját
 • jelentse a tanulási és önértékelési folyamat eszközét a tanuló számára
 • biztosítsa a képesség szerint pontos, koncentrált munkát, tanulást és annak folyamatosságát
 • sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő és a nyelvi fejlődés zavarával küzdő tanulónál a szakértői véleményben foglaltak alapján kell eljárni
 • a tanár számára jelentse saját pedagógiai és didaktikai munkájának értékelését.

A fenti – Pedagógiai programunkból származó – alapelveket rugalmasan igazítjuk a digitális oktatás lehetőségeihez, feltételeihez. Mindenekelőtt azonban a tanulóink támogatása az elsődleges célunk annak érdekében, hogy a tanévet sikeresen tudják teljesíteni.

A tanárok a hátralévő tanmenetüket heti részekre bontják és ehhez igazodva küldik el a tanulóknak a teendőket. Ennek átgondolása után minden pedagógus minden osztályra és/vagy csoportra elkészíti a digitális oktatást segítő „ütemtervét”, melyet eljuttat a tanulókhoz és az iskolavezetéshez egyaránt. 

Beszámoltatás rendje

A beszámoltatás a Helyi tantervben és a Szakmai kimeneti követelményekben megfogalmazottak alapján, de jelen feltételekhez alkalmazkodva történik.

A tanulóknak rendelkezésükre állnak a tankönyvei, munkafüzetei, oktatási segédanyagai, amelyet március 15-én hazavihettek az iskolából. Felkészülésüket támogatják a kiegészítő videók, filmek, dokumentumok, szakmai anyagok és az internetes oktatási és egyéb felületek.

A tanulónak a tantárgy heti óraszámával megegyező jegyet kell adni, a Pedagógiai Programnak megfelelően. A beszámoltatás formáit, arányai a tantárgy sajátosságai szerint a pedagógus saját hatáskörében dönti el.

A pedagógusok minden hét végén beszámolót készítenek osztályonként és/vagy csoportonként az elvégzett feladataikról, a tanulók aktivitásáról, az esetleg felmerülő nehézségekről, amelyet az iskolavezetés ellenőriz és, ha szükséges beavatkozik.

A beszámolókból az igazgató készít összefoglalót, amelyet hetente a szülőkkel, tanulókkal és tanárokkal megoszt az iskola honlapján

Az értékelés a következő beszámoltatási formákhoz kapcsolódhat a tantárgy jellegétől függően. A gyakoriságát a pedagógus dönti el, figyelve a folyamatos visszajelzésre, megerősítésre és a kellő számú érdemjegy meglétére. Az oktatási ütemtervéhez kapcsolódva Számonkérési tervet is készít, amelyet a diákoknak és az iskolavezetésnek is eljuttat. A beszámoltatást és értékelést az internetes felületek adta lehetőségekkel teszik azt változatossá. Amennyiben a diák nem vesz részt a digitális oktatás óráján és/vagy nem készíti el a megadott határidőre a házi feladatot, akkor a munkája elégtelen.

Beszámoltatás lehetséges formái:

 • írásbeli témazáró dolgozat,
 • írásbeli röpdolgozat,
 • dolgozat,
 • szóbeli felelt,
 • beszámoló,
 • házi feladat,
 • projektmunka,
 • kiselőadás,
 • gyakorlati feladat,
 • házi dolgozat,
 • írásbeli felelet.

Az évfolyam tanulmányi követelményeinek rendje és feltételei

A végzős osztályok esetében az április végi zárást kellő számú jegy alapján kell elvégezni.

Nem végzős osztályok esetén június közepére zárásnak kellő számú jegy alapján kell megtörténnie.

Kiemelten kell kezelni az érettségi és szakmai vizsgatárgyak oktatását és értékelését, biztosítva a sikeres vizsgák letételének lehetőségét.

A tanulmányi követelmények teljesítésének további feltétele minden diákunk esetében az online digitális oktatásban való aktív részvétel.

A pedagógus kollégák kötelesek a heti beszámolójukban az iskolavezetés felé jelezni, ha valaki nem vesz részt az oktatásban.

2.    A pedagógusok munkavégzésének formái és rendje

A pedagógusnak, ha technikai feltételei otthon adottak a digitális oktatáshoz, akkor az iskolába nem kell bejönnie.

A diákok számára készített tananyagot, házi feladatot a KRÉTA-eügyintézés-rendszeren keresztül juttatja el a tanítványai számára az órarend (tanrend) szerint 08-16. 00 óra között. Ebben az időintervallumban a diákok rendelkezésére konzultációs lehetőséget biztosítva az osztályokhoz létrehozott zárt csoportokban.

Ezen túlmenően a digitális oktatáshoz rendelkezésre álló internetes felületeket a tantárgyának megfelelően alkalmazza.

Az iskolavezetés a szakképzési centrum utasításának megfelelően napi ügyeletet tart. A vezetők közül az igazgató vagy egyik helyettese munkaidő alatt elérhető személyesen, telefonon és interneten keresztül is. A NOKS-os és gazdaságis kollégák a vezetővel együtt tartanak ügyeletet.

KRÉTA – dokumentálás

A tanár a „tanóráit” rendszeresen könyveli, figyelve arra, hogy a diákoknál a tanórai a jelenlétet üresre kell állítani. A tanulót folyamatosan értékelni kell, melynek eredményét a KRÉTÁ-ban rögzíteni kell.

Az iskolavezetés ennek tényét minden héten ellenőrzi.

TANREND

A kialakult helyzetben az eddig használt, oktatáshoz kapcsolódó kifejezések új értelmet kapnak.

Felhívom a figyelmeteket arra, hogy a digitális oktatás tananyag tartalmát és mennyiségét a tanrendi óraszámokhoz kell igazítani. A diákokat nem terhelhetjük túl, nincs értelme annak, hogy a rengeteg kiadott feladattal elvegyük a kedvüket azok végrehajtásától. Ne feledjétek el, hogy a tanulási folyamatnak mindannyian részei vagyunk. Mi tanárok is először szembesülünk ekkora mennyiségben a digitális oktatással. Alapvető feladatunk az, hogy támogassuk, segítsük tanítványainkat, hiszen ők is először találkoznak azzal, hogy az összes tantárgyat egyedül, csak a mi „távoli” támogatásunkkal kell elsajátítaniuk.

A tanrend szerinti óraszámnak megfelelő anyagot kell a diákok számára elküldenetek!!! A táblázatban foglaltak betartása minden tanár kötelessége!!!

Tantárgyi struktúra

Tantárgyak

Tanrendi óraszámok

Testnevelés

heti 2 óra

Mozgóképkultúra és médiaismeret

kéthetente 1 óra

Szakmai idegen nyelvi órák (MIND)

heti 1 óra

Pénzügyi és vállalkozói ismertek

10. évf.

kéthetente 1 óra

NYEK nyelvi órák

főtanár

4 órás tanárok

 

heti 8 óra

heti 2 óra

Komplex természettudományos tantárgy

heti 1 óra

Földrajz (ágazati)

heti 1 óra

Ügyviteli gyakorlatok 9. C

heti 2 óra

Gazdasági és jogi alapismeretek 9. C

heti 2 óra

IT szakmai angol nyelv

heti 1 óra

Fizika (ágazati)

heti 1 óra

Etika

kéthetente 1 óra

Folyamat és pénzügyi menedzsment és gyakorlata

kéthetente 1 óra


A többi tantárgy esetében az órarendi és tanrendi óraszámok megegyeznek.

3.    Tájékoztatás és kommunikáció csatornái

KIT

KI

Rendszeresség

Csatorna

Tanulók

iskolavezetés

 

 

 

 

osztályfőnök


tanárok

hetente

 

 

 

 

hetente


tanrend szerint

Honlap

Az osztályok tanulóiból,  az őket tanító tanárokból és az iskolavezetés tagjaiból álló zárt csoport

Kréta
Zárt csoport

Kréta
Zárt csoport

Szülők

igazgató

hetente

Honlap
Kréta

 

Alkalmazottak

igazgató és az iskolavezetés

hetente

Kréta
Az intézmény dolgozói közösségéből állózárt csoport


A digitális oktatáshoz felhasználható oldalak

A következő információforrásokat javasoljuk használni:

 • Arcanum Digitális Tudománytár (https://adtplus.arcanum.hu/hu/): az archívumban az elmúlt két évszázad magyar újságjai, folyóiratai elérhetők el online,
 • BOOKR Class (bookrclass.com): 1000+ angol nyelvtanulást segítő digitális anyag, amelyhez tanári adminfelület is tartozik; BOOKR Suli (www.bookrsuli.hu): 100+ interaktív ajánlott és kötelező olvasmány, animált hangoskönyveket tartalmazó alkalmazás és egy tanári adminfelület, ahol a tanulók előrehaladása követhető. Minden könyv végén 4-6 szövegértés- és különböző kompetencia fejlesztő feladat található,
 • Digitális Módszertár (https://tka.hu/tudastar_kereso): több mint 400 kipróbált, tanárok által osztályteremben megvalósított digitális módszertani ötlet,
 • Dover Nyelviskola Elearning (https://doverelearning.com): angol és német nyelvoktató e-learning program,
 • Duelbox (https://www.duelbox.com/ingyenes-tavoktatasi-program): a pedagógusok élő videókapcsolattal játékos órákat tarthatnak, amelyekbe interaktív feladatokkal, gyors és izgalmas vetélkedőkkel vonhatják be a tanulókat,
 • Az e-Palatábla Alapítvány honlapján (http://www.epalatabla.hu/) a matematika tantárgyhoz találnak az érettségire készülők  is önállóan feldolgozható tananyagot,
 • M5 kulturális csatorna (https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/): 11 órától 12 óráig nyelvleckéket sugároznak: a Szólalj meg! című műsor két angol nyelvleckéje érhető el egymás után, majd 11.30-tól 5 nyelven, 5-5 nyelvlecke követi egymást, hétfőnként német, nyelvtani feladatokkal. 12 órától a középiskolás korosztály számára érettségi műsorok következnek: magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem mindennap,
 • Az M5 oktatási-kulturális csatorna oktatási tartalmai a Nemzeti Audiovizuális Archívumban (https://nava.hu/free/m5/),
 • Magyar Elektronikus Könyvtár (https://mek.oszk.hu): szépirodalmi művek mellett különböző tudományágak szakkönyveihez is hozzáférést biztosít,
 • A Mozaik Kiadó mozaWeb honlapját a kiadó tájékoztatója alapján ingyenes regisztrációt követően használhatják a tanulók az otthoni tanulás megkönnyítésére (https://www.mozaweb.hu),
 • Nemzeti Filmarchívum (https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek): elsősorban magyar filmeket, filmrészleteket érhetnek el a tanulók, amelyek elsősorban a magyar irodalom és a történelem tantárgyak tananyagának elsajátítását támogatják,
 • Nemzeti Köznevelési Portál (http://www.nkp.hu): számos letölthető tankönyv és a tananyag feldolgozását támogató digitális tananyagok, tesztek, feladatsorok érhetők el, elsősorban az önálló ismeretszerzést támogatja,
 • Okosdoboz (http://www.okosdoboz.hu): a tananyag megértését, gyakorlását támogató grafikus feladatsorok, képességfejlesztő játékok érhetők el,
 • SNI-protokollok és -eljárásrendek (https://www.educatio.hu/projektjeink/tamop342b/eredmenyek/szakszolgalati_protokollok): A sajátos nevelésű igényű gyermekek integrációjával kapcsolatos protokollok és eljárásrendek
 • Sulinet Tudásbázis (http://tudasbazis.sulinet.hu): tematikusan tartalmazza az oktatásban használható digitális tananyagokat,
 • A tanulás jövője YouTube-csatorna (https://www.youtube.com/channel/UCl7k4kRwG0W-DK_9_HCkx7w): egy tömeges nyílt online kurzust a pedagógusok számára. A videók segítenek a tanároknak az online eszközök használatában, az alapoktól egészen a haladó szintig; továbbá elmagyarázzák, hogy mely eszköz mire és hogyan használható, konkrét pedagógiai tartalmakkal, hétköznapi példákkal. A csatornán külön lejátszási listában érhetők el a távoktatást támogató videók (https://www.youtube.com/playlist?list=PLSk02cdOEn6ipWzy3EiO1tQRIpQOAJhQc),
 • Tanuló Társadalom (https://www.tanulotarsadalom.hu): szaktanárok által kidolgozott tananyagok, közép- és emelt szintű érettségi és nyelvvizsga tételek találhatóak minden tárgyból, témakörből
 • Tervező segédlet a tantermen kívüli digitális oktatáshoz
 • Videotanár (http://videotanar.hu/): tantárgyak és évfolyamok szerint csoportosítva érhetők el a tananyagot feldolgozó videók,
 • Videotorium (http://videotorium.hu),
 • Virtuális kiállítások, virtuális gyűjtemények: sok múzeum és gyűjtemény honlapján elérhető a kulturális intézmény által gondozott műkincsállomány digitalizált változata,
 • Wordwall (https://wordwall.net/hu): a pedagógusok a saját tanulóiknak készíthetnek oktatási segédanyagokat – szórakoztató kvízeket, párosítókat, szójátékokat,
 • Xeropan (https://www.xeropan.com): interaktív angolnyelv-tanító számítógépen és okostelefonon használható applikáció, amely több mint 1600 videós, szótanuló és nyelvtani leckét tartalmaz alapfoktól felsőfokig (A1-től C1-ig),
 • Zanza.tv (https://zanza.tv/) A portál az érettségire történő felkészítést támogatja 7 tantárgy esetében.
 • Google Classroom 
 • Redmenta 
 • stb. 

Tájékoztató - érettségi vizsga előtt álló Tanulóknak!

Tisztelt érettségi vizsga előtt álló Tanulóink!

Tisztelt Szülők!

 1. A 2020. április 17-én megjelent 119/2020. (IV. 16.) Kormányrendelet értelmében 2020. május 4-én megkezdődnek az érettségi vizsgák. Ebben a vizsgaidőszakban csak írásbeli vizsgák lesznek. Az írásbeli érettségik időrendjét a tájékoztató alján lévő táblázat tartalmazza. Érettségizhetnek a végzőseink (a rendes érettségire jelentkezők), illetve azok is, akik már érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek.
  A végzősök és az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező jelölteknek nyilatkozniuk kell elektronikus formában arról,
  • ha NEM kívánnak ebben a vizsgaidőszakban érettségizni,
  • ha az emelt szintű vizsgajelentkezéseiket középszintűre akarják változtatni,
  • ha idegen nyelvből középszint helyett emelt szintű érettségit szeretnének tenni.

  Az erre szolgáló formanyomtatvány a következő linken elérhető: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa

  A vizsgajelentkezésre vonatkozó módosító kérelmet legkésőbb 2020. április 21-ig lehet benyújtani az osztályfőnökök e-mail-címén. A határidő elmulasztása jogvesztő! Akik nem szeretnének most érettségizni, azok ősszel újra jelentkezhetnek.

 2. Azok a tanulók tehetnek szóbeli érettségi vizsgát bármely vizsgatárgyból (2020. június 11-13. és 15-16.), akik az írásbeli vizsgán elérték a tizenkettő százalékot, de nem érték el a huszonöt százalékos teljesítményt.
 3. Amennyiben a tanuló nem teljesíti a tanév követelményeit valamelyik tantárgyból, úgy kérelmére jelentkezését előrehozott érettségire módosítjuk, és megkezdheti az érettségi vizsgát azokból a tantárgyakból, amelyekből sikeresen tanévet zárt.
 4. Azok a tanulók is beiratkozhatnak a szakképzési évfolyamra (5/13), akik most nem érettségiznek. Legkésőbb az őszi érettségin kell, hogy megszerezzék az érettségi bizonyítványt ahhoz, hogy a szakképzést folytathassák.
 5. Személyi igazolványt mindenki hozzon magával az érettségi vizsga minden egyes napján!
 6. Az írásbeli érettségi vizsgán használható, a vizsgázó által biztosítani szükséges segédeszközöket mindenki hozza magával!
 7. Az iskolában maszkot, kézfertőtlenítőt biztosítunk, a tantermeket, mosdókat és a folyosókat fertőtlenítjük, a tanulókat 1,5 méter távolságra ültetjük egymástól, maximum 10 tanulót engedünk be egy tanterembe.

Kérem, hogy a járványügyi előírásokat minden vizsgázó tartsa be az érettségi vizsga folyamán! 

A Vizsgaidőszak időrendje

Kérem, hogy a járványügyi előírásokat minden vizsgázó tartsa be az érettségi vizsga folyamán! 
A Vizsgaidőszak időrendje
A 2020. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

   

  A

  B

  C

  D

  1.

  Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

  Középszintű írásbeli érettségi vizsga

   

  Időpont

  2.

  magyar nyelv és irodalom

  magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

  9.00

  2020. május 4.

  3.

  matematika

  matematika

  9.00

  2020. május 5.

  4.

  történelem

  történelem

  9.00

  2020. május 6.

  5.

  angol nyelv

  angol nyelv

  9.00

  2020. május 7.

  6.

  német nyelv

  német nyelv

  9.00

  2020. május 8.

  7.

  nemzetiségi nyelv és irodalom

  nemzetiségi nyelv és irodalom, filozófia

  8.00

  2020. május 11.

  8.

  francia nyelv

  francia nyelv

  14.00

  2020. május 11.

  9.

  kémia

  kémia

  8.00

  2020. május 12.

  10.

  földrajz

  földrajz

  14.00

  2020. május 12.

  11.

  biológia

  biológia

  8.00

  2020. május 13.

  12.

  társadalomismeret

  mozgóképkultúra és médiaismeret

  14.00

  2020. május 13.

  13.

  ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

  ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

  8.00

  2020. május 14.

  14.

  informatika

  8.00

  2020. május 15.

  15.

  ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek

  ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek

  14.00

  2020. május 15.

  16.

  informatika

  dráma

  8.00

  2020. május 18.

  17.

  latin nyelv, héber nyelv

  latin nyelv, héber nyelv

  14.00

  2020. május 18.

  18.

  fizika

  fizika

  8.00

  2020. május 19.

  19.

  vizuális kultúra

  vizuális kultúra

  14.00

  2020. május 19.

  20.

  orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

  orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

  8.00

  2020. május 20.

  21.

  gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek

  katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia

  14.00

  2020. május 20.

  22.

  spanyol nyelv

  spanyol nyelv

  8.00

  2020. május 21.

  23.

  olasz nyelv

  olasz nyelv

  14.00

  2020. május 21.

  Salgótarján, 2020. április 18.

                                                                                                 Juhászné Janik Beatrix

                                                                                                             igazgató

Szülői tájékoztató

Digitális oktatás – 3. hete után

 

Tisztelt Szülők!

 Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az elmúlt három hét alatt kialakult a digitális oktatásunk szokásrendje. A diákok többsége bekapcsolódott az órákba és időre elkészítette a kollégám által kiadott feladatokat, házi feladatokat. A tanárok és a tanítványaik is megismerkedtek azokkal a felületekkel, amelyet használnak a tanuláshoz, a számonkéréshez.

A kollégáim eredményes munkáról számol be nekem hétről-hétre.

Sajnos még mindig van néhány olyan tanulónk, aki nem tudta felvenni a ritmust.

A digitális oktatás óráinál nincs hiányzás. Minden tanuló kötelessége a tanításhoz kapcsolódni. Ha ezt nem teszi, rendszeresen távol marad az óráinkról, akkor az órai teljesítménye elégtelen. Ugyan ez érvényes arra az esetre is, amikor a házi feladatokat nem készítik el a megadott időre.

Felhívom a figyelmüket arra, hogy az elégtelenek sajnos évvégén bukáshoz vezethetnek, ami évismétléssel is járhat.

Újból tisztelettel kérem Önöket, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik tanulmányi előmenetelét. Támogassák és biztassák őket, ahogyan tesszük mi is azért, hogy a tanévet eredményesen zárhassuk.

Bízom további segítő támogatásukba!

 

Salgótarján, 2020. április 5.

Juhászné Janik Beatrix
igazgató

Adatvédelmi állásfoglalás - digitális oktatás - testnevelés

Adatvédelmi állásfoglalás - digitális oktatás - testnevelés

Tájékoztatás – 2020. március 29.

Tisztelt Szülők!

A 71/2020. (III. 27.) Kormányrendelet – A kijárás korlátozásáról - miatt változik az iskola nyitva tartása is. Minden nap tartunk vezetői ügyeletet, de az iskola épülete hétfőtől (2020. március 30.) zárva lesz.

Az iskola ajtóra minden héten ki fogom tenni, hogy melyik napon ki lesz az ügyeletes. Az iskola email címén keresztül bármikor el tudnak érni bennünket.

Tisztelettel köszönöm, hogy a szülői közösség döntő többsége megértette a törekvéseinket és támogat minket annak megvalósításában.

Az eltelt két hétben a közösen tanulás eredményeként a pedagógus kollégáim és a diákok kialakították azt a rendet, amely a „Digitális oktatás és tanulás” megvalósításához a legeredményesebb lesz.

Bízom további támogatásukban!

A nevelőtestületünk nevében:
Juhászné Janik Beatrix
igazgató

 

Tisztelt Szülők!

A digitális oktatás intézményi bevezetésnek keretei fokozatosan kialakulnak. A jövő héttől kezdődően a fenntartó által jóváhagyott „Digitális munkarend szerinti szakképzésialapfeladat-ellátás” veszi kezdetét, amelynek eljárásrendjét minden érintett meg fogja ismerni.

A kollegáimat és a diákokat a szokásos csatornákon tájékoztatom, Önöket pedig rendszeresen az iskola honlapján keresztül.

Kérem türelmüket és megértésüket, mert időbe telik a jogi keretek és az egyéb feltételek megteremtése. Iskolavezetésünk folyamatosan azon dolgozik, hogy zökkenőmentessé és áttekinthetővé tegye az új rendszerre való átállást, biztosítva diákjaink számára a tanulmányi előmenetelük teljesítését.

A kollégáim egész héten azon munkálkodnak, hogy minél korszerűbben és változatosan oktathassak tanítványainkat.

Bízom további támogatásukban!

 

Salgótarján, 2020. március 18.

Juhászné Janik Beatrix
igazgató

Weblapok digitális tanuláshoz

Kedves Kollégák! 

Az alábbiakban megtaláljátok az Oktatási Hivatal és az Iskolavezetés által ajánlott weboldalakat a digitális munkarendhez.

 • Arcanum Digitális Tudománytár (https://adtplus.arcanum.hu/hu/): az archívumban az elmúlt két évszázad magyar újságjai, folyóiratai elérhetők el online,
 • BOOKR Class (bookrclass.com): 1000+ angol nyelvtanulást segítő digitális anyag, amelyhez tanári adminfelület is tartozik; BOOKR Suli (www.bookrsuli.hu): 100+ interaktív ajánlott és kötelező olvasmány, animált hangoskönyveket tartalmazó alkalmazás és egy tanári adminfelület, ahol a tanulók előrehaladása követhető. Minden könyv végén 4-6 szövegértés- és különböző kompetencia fejlesztő feladat található,
 • Digitális Módszertár (https://tka.hu/tudastar_kereso): több mint 400 kipróbált, tanárok által osztályteremben megvalósított digitális módszertani ötlet,
 • Dover Nyelviskola Elearning (https://doverelearning.com): angol és német nyelvoktató e-learning program,
 • Duelbox (https://www.duelbox.com/ingyenes-tavoktatasi-program): a pedagógusok élő videókapcsolattal játékos órákat tarthatnak, amelyekbe interaktív feladatokkal, gyors és izgalmas vetélkedőkkel vonhatják be a tanulókat,
 • eDia (http://edia.hu): gyakorló feladatok az alsó évfolyamok és az óvodás korosztály részére,
 • Az e-Palatábla Alapítvány honlapján (http://www.epalatabla.hu/) a matematika tantárgyhoz találnak az érettségire készülők és az általános iskolások is önállóan feldolgozható tananyagot,
 • EvaExam vizsgáztató rendszer (https://www.vsl.hu/pdf/general/VSL_bemutatkozo.pdf): számonkérési segédlet digitális oktatáshoz: vizsgák 100%-ban automatikus lebonyolítása a vizsgalapok elkészítésétől a vizsgákra felkészülésen-gyakorláson át a dolgozatok feldolgozásáig és az eredménylapokig. Alkalmas az otthoni tanulásra kényszerült diákok tanulmányi előrehaladásának ellenőrzésére is. A rendszerek telepítéséhez, kialakításához, oktatásához a VSL Kft. térítésmentesen ajánlja fel kapacitását,
 • Gyógytestnevelési gyakorlatok videófelvételeken
 • HiperSuli (https://hipersuli.hu/tavoktatas/): digitális oktatási módszertan-javaslatok távoktatáshoz az iskolabezárások idejére,
 • iDoctum (https://ujgeneracio.idoctum.hu): természettudományos oktatási tananyagok fizika, kémia, matematika, földrajz és biológia tantárgyakhoz felső tagozatos tanulók részére. Ingyenes belépési kód: DIGITALIS,
 • LearningApps (https://learningapps.org): különböző tantárgyakhoz és tanulási szintekhez, a felhasználók által készített interaktív feladatok, ún. tankockák,
 • Logopédiai gyakorlatok
 • M5 kulturális csatorna (https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/): Minden hétköznap reggel nyolc órától délután fél háromig oktatási műsorok. 8 órától 11 óráig az 5–8. osztályos diákoknak szánt Felsős című műsorokat sugározzák, biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, művészetek és informatika témakörben. 11 órától 12 óráig nyelvleckéket sugároznak: a Szólalj meg! című műsor két angol nyelvleckéje érhető el egymás után, majd 11.30-tól 5 nyelven, 5-5 nyelvlecke követi egymást, hétfőnként német, keddenként francia, szerdánként olasz, csütörtökönként spanyol, péntekenként orosz nyelvtani feladatokkal. 12 órától a középiskolás korosztály számára érettségi műsorok következnek: magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem mindennap, biológia, kémia, informatika, fizika és földrajz pedig hetente két-két alkalommal
 • Az M5 oktatási-kulturális csatorna oktatási tartalmai a Nemzeti Audiovizuális Archívumban (https://nava.hu/free/m5/),
 • Magyar Elektronikus Könyvtár (https://mek.oszk.hu): szépirodalmi művek mellett különböző tudományágak szakkönyveihez is hozzáférést biztosít,
 • A Mozaik Kiadó mozaWeb honlapját a kiadó tájékoztatója alapján ingyenes regisztrációt követően használhatják a tanulók az otthoni tanulás megkönnyítésére (https://www.mozaweb.hu),
 • Nemzeti Filmarchívum (https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek): elsősorban magyar filmeket, filmrészleteket érhetnek el a tanulók, amelyek elsősorban a magyar irodalom és a történelem tantárgyak tananyagának elsajátítását támogatják,
 • Nemzeti Köznevelési Portál (http://www.nkp.hu): számos letölthető tankönyv és a tananyag feldolgozását támogató digitális tananyagok, tesztek, feladatsorok érhetők el, elsősorban az önálló ismeretszerzést támogatja,
 • Okosdoboz (http://www.okosdoboz.hu): a tananyag megértését, gyakorlását támogató grafikus feladatsorok, képességfejlesztő játékok érhetők el,
 • Tabello (https://www.tabello.hu/): általános iskolásoknak fejlesztett ingyenes interaktív online nyelvoktató szoftver mesterséges intelligenciával,
 • A tanulás jövője YouTube-csatorna (https://www.youtube.com/channel/UCl7k4kRwG0W-DK_9_HCkx7w): egy tömeges nyílt online kurzust a pedagógusok számára. A videók segítenek a tanároknak az online eszközök használatában, az alapoktól egészen a haladó szintig; továbbá elmagyarázzák, hogy mely eszköz mire és hogyan használható, konkrét pedagógiai tartalmakkal, hétköznapi példákkal. A csatornán külön lejátszási listában érhetők el a távoktatást támogató videók (https://www.youtube.com/playlist?list=PLSk02cdOEn6ipWzy3EiO1tQRIpQOAJhQc),
 • Tanuló Társadalom (https://www.tanulotarsadalom.hu): szaktanárok által kidolgozott tananyagok, közép- és emelt szintű érettségi és nyelvvizsga tételek találhatóak minden tárgyból, témakörből,
 • Tervező segédlet a tantermen kívüli digitális oktatáshoz letölthető innen,
 • Ügyesedni képességfejlesztő szoftverek (https://ugyesedni.hu): Alsó tagozatos tanulók és tanítók részére képességfejlesztő feladatok. Ingyenes belépési kód: DIGITALIS,
 • Videotanár (http://videotanar.hu/): tantárgyak és évfolyamok szerint csoportosítva érhetők el a tananyagot feldolgozó videók,
 • Virtuális kiállítások, virtuális gyűjtemények: sok múzeum és gyűjtemény honlapján elérhető a kulturális intézmény által gondozott műkincsállomány digitalizált változata,
 • Wordwall (https://wordwall.net/hu): a pedagógusok a saját tanulóiknak készíthetnek oktatási segédanyagokat – szórakoztató kvízeket, párosítókat, szójátékokat,
 • Xeropan (https://www.xeropan.com): interaktív angolnyelv-tanító számítógépen és okostelefonon használható applikáció, amely több mint 1600 videós, szótanuló és nyelvtani leckét tartalmaz alapfoktól felsőfokig (A1-től C1-ig),
 • Zanza.tv (https://zanza.tv/) A portál az érettségire történő felkészítést támogatja 7 tantárgy esetében.

Iskolai ajánlás:

Google Classroom- feladatlapok, számonkérések

www.redmenta.com Számonkérésekre

www.npk.hu

Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár levele

Tisztelt Szülők!

Orbán Viktor Miniszterelnök úr bejelentése alapján 2020.március 16-tól iskolánkban digitális oktatás veszi kezdetét. A részleteiről Önöket és diákokat is részletesen fogom tájékoztatni a későbbiekben.

Március 15-én, vasárnap 08.00-16.00 között nyitva lesz az iskola, ekkor lehet elvinni a szekrényekből a tankönyveket és az iskolában tartott felszereléseket. Kérem, hogy szíveskedjenek figyelemmel kísérni, hogy a gyermekeik hazavigyék a tanuláshoz szükséges felszereléseiket.

Március 16-tól csak igazgatói engedéllyel lehet az iskolába bejönni.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy vigyázzak a gyermekekre. Felügyeljék, hogy a napjaik nagy részében otthon tartózkodjanak és kerüljék a fertőzéssel való kapcsolat kialakulását.

Bízom további együttműködésükben:

 

Juhászné Janik Beatrix

igazgató

Kedves Közgések diákjaink!

Tegnap este Orbán Viktor Miniszterelnök Úr bejelentéséből a tudomásotokra jutott, március 16-tól nem tartózkodhatnak diákok az iskolában. Digitális oktatás veszi kezdetét, melynek milyenségéről hamarosan mindenkit tájékoztatok.


Felhívom a figyelmeteket, hogy az iskolai szekrényekben tárolt felszereléseket 2020. március 15 - én, vasárnap 08.00- 16.00 között lehet hazavinni.

Március 16-tól az iskolába csak igazgatói engedéllyel lehet bejönni. Kérek mindenkit, hogy vasárnap jöjjön be és vigye haza a tankönyveket és az iskolában tartott felszereléseit.
A további információkat az iskola honlapjáról, illetve innen a csoportból szerezhetitek meg.
Arra kérek mindenkit, hogy a lehető legtöbb időt otthon töltse. Vigyázzatok magatokra és kerüljétek azokat a helyeket, ahol esetleg fertőzött emberrel találkozhattok!!!


Juhászné Janik Beatrix

igazgató